Вторични мисли

 
Вторични мисли

 
Рейтинг: 3.00
(105)
Глог
За контакти
Връзки
Вторични мисли
Александруполис
Родопи
Рила/Rila
Последният еднорог
Галерия
Старини


Календар Картички

Старини / Литература

28 Март 06, 16:37
Станислав Лем премина във вечността

Ста­ни­с­лав Лем, го­ле­ми­ят пи­са­тел-фан­таст, учен и ми­с­ли­тел, е по­чи­нал на 27-ми март на 85-го­ди­ш­на въз­раст в Кра­ко­в­с­ка­та кли­ни­ка по кар­ди­о­хи­рур­гия на Яге­лон­с­кия уни­вер­си­тет след про­дъл­жи­тел­но бо­ле­ду­ва­не. Кни­ги­те му са пре­ве­де­ни на 41 ези­ка, ти­ра­жът им се из­чи­с­ля­ва на око­ло 30 ми­ли­о­на ек­зем­п­ля­ра. Най-из­ве­с­т­ни­те му фан­та­с­ти­ч­ни твор­би са "Со­ла­рис", "Зве­з­д­ни дне­в­ни­ци", "Ки­бе­ри­а­да", "Едем", "Об­ла­кът на Ма­ге­лан", "При­к­лю­че­ни­я­та на зве­з­д­ния на­ви­га­тор Пиркс", "Сен­на хре­ма", "За­в­ръ­ща­не от зве­з­ди­те", по­ве­с­ти­те за пъ­те­ше­с­т­ви­я­та на Ийон Ти­хи и др.

 

 

Лем е ро­ден в Лвов, По­л­ша (днес гра­дът се на­ми­ра в Ук­ра­и­на) и за­вър­ш­ва Ме­ди­цин­с­кия ин­с­ти­тут в ро­д­ния си град, а по-къ­с­но и Ме­ди­цин­с­кия фа­кул­тет на Яге­лон­с­кия уне­вер­си­тет в Кра­ков. След 1980 г. той на­пу­с­ка По­л­ша и жи­вее в За­па­д­на Гер­ма­ния, Ав­с­т­рия, Ита­лия. Връ­ща се в ро­ди­на­та си в края на 80-те го­ди­ни. Сре­ща­та ме­ж­ду не­го и ру­с­кия ре­жи­сьор Ан­д­рей Тар­ко­в­с­ки по по­вод ек­ра­ни­зи­ра­не­то на "Со­ла­рис" се е пре­вър­на­ла в ле­ген­да. На нея два­ма­та ве­че све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ни твор­ци се скар­ват и Лем си за­ми­на­ва за По­л­ша ядо­сан от то­ва, че Тар­ко­в­с­ки е ре­шил да пре­д­с­та­ви ко­с­мо­са във фил­ма си ка­то про­ти­вен, не­при­я­тен и вра­ж­де­бен, а пи­са­те­лят е имал пре­д­вид съ­в­сем об­ра­т­но­то. До­ри и ко­га­то раз­ка­з­ва тая не­при­я­т­на за не­го ис­то­рия, Лем про­я­вя­ва чу­в­с­т­во за ху­мор: "По­се­дях шест се­д­ми­ци в Мо­с­к­ва, до­ка­то спо­ре­х­ме как да се на­п­ра­ви фил­мът, по­с­ле аз го на­ре­кох глу­пак и си за­ми­нах у до­ма..."

 

 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0858